Zásady ochrany osobních údajů

 

Podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Společnost Michal Ráliš (dále jen „správce“) stanoví v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) tyto Podmínky a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“), které se týkající zpracovávání a ochrany osobních údajů.

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.mm-marketing.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme marketingová společnost, vlastník a provozovatel webových stránek - Michal Ráliš., IČO: 72955805, se sídlem Žitná 2601, Pardubice, vedený v obecním živnostenském rejstříku č. 22194, OŽÚ/U11170/2007á., provozovna na adrese S. K. Neumanna 1220, Pardubice. Jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • Adresa pro doručování:        Žitná 2601, Pardubice
 • Emailová adresa:                 ralis@mm-marketing.czinfo@mm-marketing.cz
 • Telefon:                              +420 777 072 379

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. vytvoření a správa PPC reklamy, sociálních sítí, srovnávačů zboží včetně tvorby strategie a obsahového plánu, grafické podoby, obsahu aj., zajištění propagace Vašich eshopů, tvorby webu a webová analytika).

Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • Jméno a příjmení, příp. titul
 • Email
 • Pracovní pozice
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je:

-        spravovat Vaše uživatelské účty, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem

-        zajistit bezproblémové zobrazovaní Vaší firmy na internetu.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zřizování, kontroly a správy sjednané podpory.
 • Zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů.
 • Plnění všech povinností dle smluv uzavřených s objednavateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona.
 • Plnění zákonných povinností.
 • Zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování o poskytovaných službách.
 • Nabízení služeb skupiny.
 • Provádění analýz Vašich preferencí a zobrazování obsahu o získání výhry ve vyhlašovaných soutěžích
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře o marketingové účely (poptávka).

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Použití obecných zásad pro ochranu osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů subjektů dodržuje správce mimo jiné i následující pravidla, jež jsou dále upřesněna těmito podmínkami:

a)     Zásada legitimity
Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a za účelem splnění svých zákonných povinností.

b)     Zásada proporcionality
Při zpracování osobních údajů subjektů postupuje správce tak, aby byla dodržena zásada proporcionality (přiměřenosti). Způsob zpracování osobních údajů je proporcionální zejména tehdy, pokud daného účelu nelze dosáhnout jiným způsobem, čehož se správce snaží vždy docílit.

c)     Zásada transparentnosti
Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány co možná nejtransparentnějším způsobem. Za tímto účelem dodržuje správce i tyto podmínky, jež upravují způsob, rozsah a další podmínky zpracování osobních údajů subjektů.

d)     Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohly být zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny.

e)     Zásada omezeného uložení
Osobní údaje subjektů jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu či zákonem stanovenou dobu a po jejím uplynutí musí být beze zbytku zničeny.

f)      Zásady kvality údajů
Správce vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby zpracovávané údaje byly bezchybné a kompletní.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

•       poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba papírového originálu s podpisem);

•        splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či

•       zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich produktů a webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Zpracovávání a zabezpečení osobních údajů

Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno v souladu s právními předpisy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a dále pro účely plnění oprávněných zájmů správce.

V případě, že by mělo dojít ke zpracování osobních údajů z jiných zákonných důvodů a za jiným účelem, než je uveden v předchozím odstavci, je k takovému zpracování nezbytný souhlas subjektu údajů.

Veškeré dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovávány v prostorách správce a má k nim přístup pouze omezený počet určených zaměstnanců správce, nikoliv třetí osoby, vyjma osob, které jsou se správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů (externí účetní společnost, IT podpora apod.). Tyto osoby jsou však povinny chránit osobní údaje stejným způsobem jako správce.

Správce zpracovává osobní údaje v elektronické i tištěné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje následujícími způsoby:

a)     shromáždění,

b)     uspořádání,

c)     uložení,

d)     vyhledání,

e)     použití ke stanoveným účelům,

f)      výmaz a zničení.

Osobní údaje, jež jsou uchovávány elektronicky v interním softwaru, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických dat jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny proti přístupu třetích osob omezeným přístupem správcem určených osob a dalšími technicko-bezpečnostními opatřeními, zejména fyzickým zabezpečením v uzamčených prostorách správce mimo dosah nepovolaných osob.

V případě, že dojde k úniku osobních údajů subjektů či pokud takový únik hrozí z důvodu porušení zabezpečení osobních údajů, oznámí správce tuto skutečnost dozorovému úřadu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.

Práva subjektů údajů:

Subjekt má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů dle čl. 15 odst. 1 GDPR, tedy např. o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, po jakou dobu je ukládá a komu je zpřístupňuje. Tyto informace může na vyžádání získat na e-mailové adrese správce uvedené v čl. 1.5 těchto podmínek.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Tato právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese správce info@mm-marketing.cz.

Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li pochybnosti o tom, že zpracování osobních údajů provádí správce v rozporu s právními předpisy.

Subjekt má právo na to, aby jeho osobní údaje byly beze zbytku zničeny, toto právo může uplatnit na e-mailové adrese správce info@mm-marketing.cz, pokud je dán alespoň jeden z těchto důvodů:

a)     osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány,

b)     osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

c)     osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonných povinností.

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@mm-marketing.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu uvedené v daňové dokladu po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Osobní údaje subjektu jako telefonní číslo a emailová adresu uvedené ve smlouvě, případně objednávce je správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od dodání zboží kupujícímu dle uzavřené kupní smlouvy mezi správcem a subjektem.

Po uplynutí doby uvedené v předchozím odstavci správce osobní údaje subjektu beze zbytku zničí, ledaže je pro správce nezbytné osobní údaje subjektu nadále zpracovávat, například za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Předávání osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím mimo EU.

Správce předává osobní údaje ke zpracování pouze třetím osobám, které jsou se správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů (externí účetní společnost, IT podpora apod.). Tyto osoby jsou však povinny chránit osobní údaje stejným způsobem jako správce.

Info o používání cookies naleznete na stránce Zásady používání souboru cookie.